Regulamin
Regulamin
I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.minky4baby.pl
1. Właścicielem sklepu internetowego www.minky4baby.pl jest Minky4Baby Grażyna Mendelewska z siedzibą w Markach 05-270, ul. Okólna 49D/2, NIP 1130168365, (zwany dalej "Sklepem").
2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej "Klientem").

II. ZAWARCIE UMOWY 

Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia. 
1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Aby dokonać zakupu w Sklepie niezbędne jest  podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep odstąpi od umowy sprzedaży.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.fajnamarka.pl oraz telefonicznie pod numerami podanymi na stronie Sklepu. 
4. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model, kolorystykę, wzór zamawianego towaru (produktu).
5. Zmiany do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep.
6. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
7. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
8. Klient po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu, Sklep wysyła do Klienta wybrany produkt w ciagu 5-7 dni.
9.Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: 
- Przelew bankowy 
- Pobranie

10. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy Kurierskiej. Koszt wysyłki jest podawany podczas składania zamówienia.
13. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN).
14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.  Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.


III. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz realizacją zamówień jest firma Minky4Baby Grażyna Mendelewska z siedzibą w Markach 05-270, ul. Okólna 49D/2.
2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez firmę Minky4Baby w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Zamawiając produkty w sklepie internetowym  Klient dokonuje rejestracji w Sklepie i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Minky4Baby podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru. 
4. Dane osobowe przetwarzane są również w celu:
obsługi Konta użytkownika założonego w ramach Sklepu– w przypadku założenia przez Klienta takiego konta,
5. Dane osobowe nie będą udostępniane ani sprzedawane stronom trzecim w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą).
6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i żądania usunięcia.
7. Ujawnienie danych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do:
a) Klientów, którzy chcą utworzyć Konto użytkownika w Sklepie - w celu zarejestrowania się niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres e-mail,
b) Klientów, którzy składają zamówienia w inny sposób niż wskazany w pkt. a) powyżej – w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.
8. Sklep internetowy Minky4Baby wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.
Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:
 -utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 -dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 -tworzenie statystyk oglądalności serwisu,
9. W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas.
10. Jeśli użytkownik serwisu nie wyraża zgody na obsługę plików cookies, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień  Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
11. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. 


IV. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient może odstąpić od umowy, wypełniając Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formie pisemnej należy wysłać na adres: Minky4Baby ul. Okólna 49D/2 05-270 Marki wraz z zwracanym zamówieniem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Minky4Baby ul. Okólna 49D/2 05-270 Marki.
6. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
9. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
11. Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
12. W celu złożenia reklamacji prosimy o wydrukowanie formularza, Formularz reklamacji wypełnienie go a następnie jego podpisanie. Formularz reklamacji należy wysłać za pomocą adresu e-mail: sklep@minky4baby.pl lub drogą pocztową na adres Minky4Baby ul. Okólna 49D/2 05-270 Marki. 
13. Reklamowany towar wraz z podpisanym formularzem należy odesłać na adres: Minky4Baby ul. Okólna 49D/2 05-270 Marki.
14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej doręczenia. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
15. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), zwracamy Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą klienta zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
16. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

 V. KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl